Conjugaison ebahir

CONJUGAISON DU VERBE EBAHIRConjugaison du verbe ebahir à tous les temps :